AREA participate in a meeting with journalists and representatives of civil society, AREA Press Release, 23 February 2016 (text in Albanian)

Area merre pjese ne takimin me gazetare dhe përfaqësues te shoqërisë civile, Area Press Release, 23 Shkurt 2016

Shoqata Shqiptare e Energjisë së Rinovueshme – Area e përfaqësuar nga Drejtori Juridik Dr. Lorenc
Gordani, morri pjese ditën e hënë, me datë 22 Shkurt 2016, ne një takim mes
organizatave dhe ekspertëve që punojnë në fushën e energjisë dhe mjedisit dhe
gazetarëve. Takim i organizua nga BIRN Albania u zhvillua në sallën e Hotel
Xheko Imperial (ish-Karlsberg), me qëllim që të prezantoj gazetaret me punën e
shoqërisë civile ne kete fushe, si dhe te identifikoje problematikat kryesore,
te cilat do te orientojnë punën e BIRN Albania dhe grantet qe ajo do te ofroje
për gazetaret shqiptare.

Takimi i drejtuar nga z. Zef Preçi, Executive Director at Albanian Center for Economic Research (ACER), kishte për qellim te vendoste ura
bashkëpunimi me te mira me te gjithë aktoreve e përfshire ne fushën
energjetike. Ne kete kuadër Drejtori Juridik Dr. Lorenc Gordani së pari uroi
organizatoret për ndërmarrjen e kësaj iniciative qe shikon përmbushjen një
aspekti thelbësore ne fushen e gazetarise dhe dialogut ndërinstitucionalë siç
është forcimi i bashkëpunimit mes shoqërisë civile dhe gazetarëve te impenjuar
në fushën e energjisë.

Nder te tjera Drejtori Juridik Area, Dr. Lorenc Gordani, shprehu se shpreson se
kjo iniciative do te shërbej për bërjen te mundur te analizave me qasje dhe
inkuadrim me gjithëpërfshirës dhe ne interes publik. Ne momentin aktuale
sistemi energjetikë është ne rrugëtimin e tij drejt zhvillimit dhe çlirimit te
potencialeve ne te gjitha drejtimet: si ne tregun me shume, atë me pakice,
hyrjen e operatoreve te trete, rënien e monopoleve legale te kompanive publike,
e shume te tjera. Por ne një frymë bashkëpunuese te gjitha zhvillimet duhen
adresuar pa eklipsuar ose te paktën duke mbajtur ne vëmendjen e duhur edhe
çështjet e biznesit dhe problematikat e sistemit ne tërësi tha Dr. Lorenc
Gordani.

Për kete më gjithë zhvillimet e shumta, momenti kërkon qe vëmendja te
fokusohet mbi aktoret e vërtet te këtij zhvillimi, pra investitorët qe
kontribuojnë me kapitalet e tyre ne rritjen e kapaciteteve dhe zhvillimin e
përgjithshëm ekonomik. Megjithë dakortesine mbi problemet qe pashmagshmerisht
shoqërojnë këto zhvillime qofte edhe një reflektim i përcipte bene te mendosh
se situata ne te cilin jemi sot duhet te jete pak (apo shume) e trashëguar edhe
si një produkte i një mendësie qe e kapur nga nevojat e momentit te caktuar
vazhdon te shikoj rrugëdalje ne ndërhyrjet me masa emergjente.

Në vijim të takimit diskutimi u përqendruar në mënyrë të veçantë në
identifikimin dhe gjetjen e rrugëve kryesore te bashkëpunimit. Për sa me sipër
pjesëmarrësit u dakordesuan se kjo iniciative qe po lancohet sot si edhe te
tjera të pavarura të fushës së energjisë do te shërbejnë një bashkërendimi më
të suksesshme për zhvillimin e mëtejshëm të sektorit me frymë dhe metoda
nxitëse në zbatim të orientimeve dhe
standardeve të Bashkimit Evropian ne te cilat edhe Shqipëria kërkon te integrohet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *