27 October 2015, “Hong Kong – Albania Trade & Investment Forum”

Today on 27 October 2015 at the premises of Hotel InterContinental Grand Stanford, Hong Kong, was held the ” Hong Kong – Albania Trade & Investment Forum ” .

The Albanian delegation chaired by the prime minister Mr. Rama was composed from the Minister of Energy, Mr. Damian Gjiknuri, the Governor of the Bank of Albania, Mr. Gent Sejko, the Executive Director of the Albanian Investment Development Agency, Mr. Genti Beqiri and the leaders of the largest companies in Albania.

The purpose of the event was the presentation on investment opportunities in the priority sectors of our country and also to inform potential investors about the facilities of doing business in Albania.

Hong Kong as a key aspect of the Asian economy transfers to the international markets about 67% of Chinese investments. The cooperation between the two countries is a good opportunity to enable the absorption of a portion of the capital in concrete investments in Albania.

INVITATION – Unveiling the Electricity Highways Project Results: “Europe’s Future Secure and Sustainable Electricity Infrastructure”


3-4 November 2015 – Radisson Blu Royal Hotel, Rue du Fossé-aux-Loups 47, 1000 Brussels

The European Commission and the e-Highway2050 consortium are pleased to invite policy makers, regulators, system operators, manufacturers, planning and academic experts to the presentation and discussion of the final results of the e-Highway2050 project. Electricity highways are defined as one of the 12 energy infrastructure priority corridors and areas in the Regulation on “Guidelines for trans-European energy infrastructures” (TEN-E regulation).

Continue reading on entsoe.eu

View the programme

Balkan Energy & Infrastructure Investment Forum, 16-17 November 2015 at Westin Zagreb, Croatia

Published | Monday, October 19th, 2015

Join us at Balkan Energy & Infrastructure Investment Forum, 16-17
November 2015 at the Westin Zagreb, Croatia, to learn about the pipeline,
tender and financing structures and the biggest deals from the most senior
representatives of the energy and infrastructure industries to learn what you
need to stay ahead of your competitors.

Meet actors across the deal chain
at the one event, which will bring the most established players to one venue and make the connections you
need to take part in this burgeoning
Balkan project finance market.

Engage in the debate on where the
market is headed, what is in store for the industry and what will be needed to satisfy Balkan investment
demands.

Network with senior investors,
equity sponsors and banking project leaders, as they examine how debt financing of infrastructure
is evolving.

Compare and analyse the benefits
for investors in infrastructure debt funds, direct debt investment, bonds and banking led structures.

For more information:

Derek Michalski

President and CEO

Green world conferences®

Professional B2B networking for the
renewable energy industry

61 The Ridings, London, W5 3DP, United
Kingdom

Tel: +44 (0)78 46 48 69 80

E-mail: dm@greenworldconferences.com

Energy Fullscreen 2015, International Power & Energy Convention, 21 – 25 Nëntor 2015, Pallati i Kongreseve (in Albanian)

SE ENERGY FULLSCREEN 2015, vjen me konceptin e
perforcuar nga piketat e stimuluara nga kërkesat e investitoreve ndërkombëtare
te sektorit, per te pasur nje panorame me te gjere per mundesite e investimeve
dhe prurjen e zgjidhjeve per perdorimin e zgjuar dhe me kursim te energjise
elektrike, propozimin e burimeve alternativave, ne mes te te cilave perdorimi i
gazit me ndertimin e TAP eshte nje gur
themeli
historik.

Viti 2015 perveç te tjera arritjeve shenon nje prej
hapave me te rendesishem per ekonomine e vendit me jehone te zgjatur deri ne 20
vitet ne vijim siç eshte nisja e punimeve te Gazsjellesit TAP. Ne kete kuader
do te propozohet edhe nje eveniment rrathesh bashkeqendrore ne dobi te
promovimin dhe divulgimit te nje ngjarjeje ne pikun e saj: shumellojshmeria e
sektoreve, shtresezimi i realiteteve socio ekonomike qe u drejtohet, dobite e
brendshme ekonomike, nderkombetarizimin e vlerave te Shqiperise ne Rajon e
teresine e TAP.

Duke vendosur TAP ne qender te SE ENERGY FULLSCREEN 2015,
vete evenimenti do te merrte jete perreth ketij boshti, duke lartesuar
rendesine e kesaj ngjarjeje perballe
shtyllave te tjera te zhvillimit te sektorit te energjise.

TAP, gjurma e zhvillimit

v Ekspozimi i TAP – Çelja e Punimeve

Me marrjen udhe te projektit
gjithperfshires e gjithperfitues te TAP, sipermarresit dhe investitoret
nderkombetare mprehen vemendjen dhe gatishmerine te tyre per t’u perfshire
aktivisht ne kete proces, duke perzgjedhur kete formule te sprovuar
nderkombetarisht, ku sipermarrja private dhe shteti behen pale te nje te tere,
permes B2B dhe B2G.

v Ekspozimi i Kompanive Zbatuese te Perfshira:

Per kompanite shqiptare apo
nderkombetare qe do te perfshihen si ne ndertimin e Gazsjellesit po ashtu dhe sherbimet e terthorta kompani te
angazhuara tashme ne Projekt apo qe synojne te nderthurin veprimtarine e tyre
me kete ngjarje te rendesishme, pjesemarrja ne kete Event do te jete volì per te
publicizuar e promovuar njeherazi te gjitha sherbimet e produktet e kompanise:

·
Kompani Ndertimi dhe trade partners materialeve te
ndertimit;

·
Ndertimi i rrugeve dhe trade partners;

·
Kompani te Sherbimeve te Restoracionit etj.

·
Te tjera per t’u perzgjedhur ne
baze te sugjerimeve te Zyres TAP dhe personave pergjegjes te Ministrise se
Industrise dhe Energjitikes.

v Pjesemarrja e Aksionereve: BP, SOCAR, Statoil, Fluxys, Enagás, Axpo

Pjesemarrja e drejtperdrejte
permes stendave te ekspozimit e aksionereve kryesore duke e pare Panairin si
prezantimin e pare te plote me Shqiperine dhe tregun te cilit i drejtohet; apo
pjesemarrje e terthorte permes sponsorizimit, pjesemarrjen ne Kongrese dhe
workshop

v Ekspozimi i Vendeve Pjesemarreseve te perfshira ne itinerarin e TAP:

Perveç zyres Shqiptare, do te
mund te ftoheshin edhe networku i zyrave perafqesues te te vendeve te
pershkuara nga Gazjellesi, per te promovuar menyren e zbatimit te projektit,
dhe zgjidhjet e aplikuara per permiresimin e infrastruktures dhe realititetit
socio-ekonomik te zonave te perfshira, kompatibiliteti mes projektit dhe
turizmit ne zonat e perfshira, rritja e punesimit dhe gjithperfshirjes
komunitare. Ftesa e njejte edhe per Ministrite homologe te vendeve perfituese
direkte nga Gazjellesi.

v Kendi i Komunikimit dhe & Informimit:

Moment i rendesishem per
marredheniet me mediat dhe publikun, per te shperndare informacionin e
nevojshem duke e konsideruar edhe mundesine me te mire per te percjelle kete stad
te ri zhvillimi te Shqiperise edhe ne mediat nderkombetare duke e kthyer vendin
nga vjeles ivenstimesh dhe importues, ne eksportues kyç.

Po ashtu e rendesishme
Sporteli infromues permes se ciles te ofrohej informacion konkret mbi
publikimin e tenderave apo mundesive per bashkepunim me investitoret
nderkombetare, duke permbushur nevojen e tyre per te marre informacion prej
profesionsitesh: perfaqesues te TAP selia
Shqiperi, perfaqesues te Ministrise se Industrise dhe Energjitikes, perafqesues
te AIDA – Agjencia per Zhvillimin e Investimeve
.

v Kendi Social
– Turistik:

Te gjitha zonat e Shqiperise te cilat kane
perfituar nga ndertimi i TAP do te mund te kishin kendin e tyre te prezantimit,
nen kujdesin e Ministrise se Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtise dhe
Siperrjes si tregues e vertete te investimeve direkte, zhvillimit
ekonomiko-social, rritjes se punesimit dhe rritjes se te ardhurave, shtimin e
marredhenieve tregtare mes zonash, kontributit real edhe per rivleresimin e
zonave te aksedueshme tashme nga permiresimi i infrastriktures rrugore dhe faciliteteve
te tjera qe sjell marrja udhe e TAP. Pergjegjshmeria sociale permes se ciles keto zona kane
perfituar dobi materiale dhe sociale, do te mund ishte nje tjeter motiv per t’u
prezantuar dhe ndare me publikun dhe median.

Aktoret & Faktoret

Do te “fuqizohet” bashkëbisedimi mes aktoreve, prodhuesve, shpërndarësit
dhe konsumatorit, projektuesit dhe financuesit, instancave shtetërore dhe
kompanive ndërkombëtare qe prodhojnë energjinë elektrike te shqiptareve sot,
debate te me tema te rendit te ditës si unifikimi i tregut energjetik me Kosovën,
apo dobishmëria afatgjate dhe e shumanshme e TAP. Shqipëria
sot ka 1400 megavat të instaluar kapacitet të prodhimit të energjisë, nga të
cilat mbi 300 janë private dhe një pjesë janë në ndërtim e sipër, me syninim qe
ne 2020 te arrihet 2000 megavat; investitoret e huaj, jane ne pritje te mesojne
me teper mbi te ardhmen dhe oportunitetet e investimeve te tyre ne Shiperi.

– U drejtohet
sipërmarrësve,
përfaqësuesve te institucioneve publike
, kërkuesve dhe studiuesve ne kërkim
te zgjidhjeve qe sjellin risi ne lidhje me shfrytëzimin e burimeve te ripërtërishme
te energjisë si ne industrinë qe përfaqësojnë ashtu dhe dikastereve shtetërore:
shfrytëzim i burimeve alternative dhe ulje te kostos se energjisë elektrike,
te mund te përftojnë te mirat për
ambientin dhe mbi të gjitha për qytetarin.

– Me
perfundimin e masterplanit te TAP, dhe kryerjen se studimeve te detajuara për
shpërndarjen e gazit në Shqipëri, jane te ftuar te perfshihen te gjitha
kompanite dhe invenstitoret nderkombetare me eksperiencë në fushën e gazit

Projektuesve, ndërtuesve,
inxhiniereve
te cilët
duhet te jene ne një hap me teknologjitë e reja, te shumëfishojnë njohjet e
tyre ne treg qe mund te çojnë ne zgjidhje me te mira dhe me pak te kushtueshme për
furnizimin me energji elektrike, sisteme te ngrohjes apo ndriçimit, ide qe
sjellin minimizim te kostove ne jetën e përditshme (këshilluesit te energjisë elektrike për familje).

– Kompanitë kombëtare dhe botërore do te ekspozojnë
zgjidhjet dhe fuqinë e tyre ne treg duke ekspozuar produkte dhe shërbime duke
qarkuar te gjithë sektorin ne te tere zinxhirin e vlerave qe nga gjenerimi i energjisë,
furnizimi, sistemet e transmetimit e deri tek shpërndarja tek konsumatori
final.

– U drejtohet
te gjithe ndërmarrjeve ne kërkim te përmbushjes se nevojave te tyre per energji
elektrike me burime te rinovueshme; dhe ndërmarrje qe tashme i propozojnë këto
zgjidhje (burime alternative, gaz, ere,
diell, biomasa etj.)

Profili i Pjesemarresit:

SE ENERGY – FULLSCREEN do te mundësoje te vjelësh
informacionin drejtpërdrejtë nga burimi, te shpërndash informacionin e
nevojshëm deri ne qelizat e fundit te këtij sistemi te ndërthurur, ky do te
jete lajtmotivi qe do te bashkoje te gjthë pjesëmarrësit.


Politikat e
favorshme ne nxitjen e investimeve energjetike;


Incentivat
e ofruara për investitorët ne sektorin e hidroenergjetikes;


Skema
lehtësuese financimi për top-investitorët;


Skema
koncesioni dhe kredituese për projektet e energjisë se rinovueshme.

SE ENERGY – FULLSCREEN, është e hapur për
diskutime mes aktoresh, demonstrime ekspertesh, ekuacione bashkëveprimi dhe
formimi profesional do të përqendrohen mbi sektorin: kompani te specializuara
ne automatizimin dhe teknologji te energjisë, transmetim dhe shpërndarje,
energji gjeotermale, operatore dhe prodhues te clean transportation, clean
energy etj.

o Te
kontaktosh te gjithë qarkun e operatoreve te sektorit, ente lokale dhe
territoriale, te gjitha ne kërkim zgjidhjeve te përbashkëta ;

o Te përditësohesh
mbi ecurinë e projekteve të lidhura drejtpërdrejt me energjinë e rinovueshme:
psh. parqet eolike, energjia nga djegia e mbetjeve etj.

o Te njihesh
me produkte te hedhura ne treg per te kursyer energjinë elektrike, apo
alternative;

o Te dëgjosh fjalën
e eksperteve dhe te marrësh informacionin e nevojshëm nga përfaqësuesit shtetërore.

o Te përfitosh
nga fushata publicitare me shtrirje panballkanike;

Profili i Vizitorit:

  • Përfaqësues te enteve shtetërore;
  • Sipërmarrës dhe investore te industrisë;
  • Inxhiniere dhe projektues
  • Prodhues dhe shpërndarës te energjisë
  • Banka dhe shërbime financiare
  • Ente kërkimore dhe zhvillimi
  • Prodhues te materialeve elektrike, impianteve
    elektrike,
  • Kompani ndërtimi

CONVENTION & COMUNICATION

Konferencat
do te mund te organizoheshin ne bashkepunim me Ministrine e Energjitikes, ne
intervale te perditshme.m ndekohe qe nje Forumi Ekonomik i Çeljes do te mund te
organizohej ne kujdesin e veçante te Ministrit te Industrise dhe Energjitikes;

v Argumente
per Konferencat


Gazsjellesi dhe Turizmi: ilustrime te impaktit te TAP ne zonat turistike;

– Zgjidhjet e zgjuara per eficencen e energjise
elektrike;


20 vjeçari i ardhshem : synime dhe angazhime

v Tour ne
Gjurmen e TAP

Organizim
i nje grupi profesionistesh te interesuar per te vizituar punimet ne kantierin
e TAP, ne prani te Ministrit te Energjitikes, Boardit te Manaxhimit te TAP, CEO
te kompanive te interesuara.

(Sherbimi i transportit
/ Sherbim perkthimi simultan / Vakt – buffet / Sherbim fotografik; )

v Toure
Virtuale

Prezantime e vizita “virtuale”
ne hidrocentrale e parqe eolike; prezantime projektesh ne pritje te
financimeve, prezantimi i shembujve me te mire për t’u ndjekur “best practice” (ne sallen e konferencave te Pallatit te
Kongreseve, permes ekraneve Touchscreen etj.)

v Networking
Dinner

Darke
zyrtare e përbashkët për operatoret e industrisë, investitoreve potenciale, institucioneve
te ndërlidhura

v Energy
Education Day

Aktivitete
te perditshme me orare te caktuara kushtuar edukimit te te rinjtë dhe me te
vegjelve mbi ceshtjet e energjise dhe burimeve alternative permes:


Projekte te hartuara nga
nxenesit dhe studentet per shfrytezimin efikas te energjise elektrike,
perdorimi i burimeve alternative te energjise;


Leksione te hapura nga
profesore, studiues, te bera me te thjeshta dhe argetuese per famijet dhe
nxnenesit;


Prezantim i
projekte, diskutim i Temave Diplome,
Teza etj, ne lidhje me energjine elektrike, shfrytezimin e gazit,
burimet alternative te energjise.

Evroenergie, the best companies in Kosovo, Monitor Magazine, 10/13/2015

Evroenergie, kompanitë më të mira në Kosovë, Revista Monitor, 13.10.2015

Kosova ka edhe një mundësi për të marrë rolin që i takon për prodhimin e
energjisë dhe sigurinë e furnizimit me energji të vetvetes dhe Evropës
Juglindore.

Konferenca tradicionale “Energy Market South East Europe 2015” e cila
organizohet nga kompania ‘evroenergie’ do të mbahet në datat 15 dhe 16 të këtij
muaji, për të katërtin vit me radhë do të sjell kompani të mëdha në vendon
tonë.

Ndër kompanitë pjesëmarrëse është edhe kompania e madhe gjermane, një gjigant
i ndërtimit të termocentraleve në mbarë botën, “Bilfinger”. Kjo kompani tashmë
po vjen në Kosovë për të disatën herë, e cila ka bërë projekt për zbutjen e
sigurisë së furnizimit me energji përmes rindërtimit të termoncentralit Kosova
A, i cili është njohur tanimë edhe për opinionin e gjerë. Këtë projekt e
mbështeti edhe kancelaria gjermane Angelika Merkel me rastin e vizitës së
kryeministrit Isa Mustafa në Gjermani, shkruan Kosova Press.

Sipas këtij projekti, termocentrali i ri do të ketë teknologjinë më të fundit
dhe do të ketë parametra ekologjik më të mirë se sa që kërkohen me standardet e
EU-së me 2025.
Interesimin e kësaj kompanie e sheh shumë të rëndësishëm dhe
si shans të madh për Kosovën drejtori i kompanisë ‘evroenergie’, Hamdi Malushaj
i cili është edhe organizatori i kësaj konference. Malushaj, në një intervistë
për KosovaPress thotë se Kosova është në një situatë të rëndëenergjetike.

Thotë se rindërtimi i termocentralit Kosova A është shpëtim ndërsa rrënimi i
tij, do të sillte situatë të rëndë energjetike që do të ndikonte në rritjen e
çmimit të energjisë elektrike, rrjedhimisht, do të ketë ngecje të zhvillimit
ekonomik që sipas Malushajt, do të ishte e papërballueshme për qytetarin e
Kosovës.

Energy regulators call for mandatory regional plans for gas security of supply at the Madrid Forum, Brussels, 14 October 2015


• Fully implement the Gas Balancing Network Code
• Define protected customers at EU level
• LNG and storage are important to delivering security of supply

Today, the Council of European Energy Regulators (CEER) presented at the Madrid Forum
(14-15 October 2015) a concept for enhancing security of supply in Europe based on market-based solutions and regionally (rather than nationally) focused security of supply plans. See our Concept Paper on Gas Security of Supply.

To enhance cross-border cooperation, CEER supports mandatory regional plans. Walter Boltz, Chair of the CEER Gas Working Group, said: “The regional plans would be complementary to national plans (risk assessment, preventive action plan and emergency plan).”

Fully implement the Gas Balancing Network Code
Walter Boltz, explained that completion of the Internal Energy Market is the crucial basis of any EU security of supply strategy and is necessary to deliver robust price signals: “The Third Package framework, including network codes, needs to be fully implemented. The Gas Balancing Network Code obliges suppliers to contract sufficient volumes of gas for customers and ensures that sufficient gas is available to satisfy consumers’ needs as long as the network is in balance.”

Define protected customers at EU level
CEER also argues for more solidarity between Member States, inter alia by harmonising definitions of protected customers at EU level so that a protected customer in one Member State is treated equally in other Member States in the case of an emergency.

LNG and storage are important to delivering security of supply
Regarding a European strategy for LNG, CEER stressed that investments driven by market signals represent the most effective way of balancing risks. Mechanisms such as Projects of Common Interest (PCIs) are one option (among others) to support expansion of interconnection capacity where market signals indicate a need.

Mr Boltz cautioned that “concepts such as demand aggregation through common purchasing could raise competition issues and thus distort the functioning of gas markets.”

With respect to gas storage, Mr Boltz also advocated a market-based and regional approach. He explained “It is not possible to define single optimum levels/shares of LNG or storage.”

The European Commission has welcomed CEER’s (April) response to the Commission’s consultation on the revision of the Gas Security of Supply Regulation (994/2010), our response to the LNG and Storage Strategy (September) and our (July) Concept Paper as valuable inputs as the Commission revises Europe’s Security of Supply Regulation.


To read the full press release with Notes for Editors, please click here

8th Balkan Energy Finance Forum 20 – 21 October 2015 Metropol Palace Hotel, Belgrade Serbia

Meet Leading Energy Developers, Financiers & Investors in One Place
and Gain Leverage in What Promises to Be the Most Exciting Marketplace in the
Coming Years!

Our 8th annual Southeast Europe Energy event will unite key
players from across the Energy industry, from both private and public sectors,
tackling key issues facing market developments in light of current sector transformations
and the emerging security of energy supply.

Focus will be paid to National and Regional energy policy aiming to
improve the present strength and future competitiveness of common Balkan energy
market. A major focal point of discussions is set to be opening of a regional,
Balkan Power Exchange and development of offshore gas potential in Croatia and
Montenegro along with up-to-date development plans for Albania’s hydrocarbon
and hydro resources.

Moving away from generic Energy discussions, our 8th annual
event will highlight the bankability of Energy projects for private sector
investors, including expert scrutiny of risks and challenges from a range of
international professionals, utilising real life case studies of successful and
stalled projects, as well as offering in Gas and Electricity Infrastructure,
Wind, Solar, Hydro, Energy Efficiency and Alternative Sources.

Programme Highlights

Hear about the most
current energy issues and challenges facing Balkan countries to identify
lucrative new markets for business growth. Key points of discussion include:

– Opening
of the Balkan Power Exchange


Investments in electricity infrastructure: Where to find the capital to build
grids and support generation projects


Attracting other sources of gas into the energy mix: Adriatic Sea, Eastern Mediterranean,
Turkmenistan and Iran

– EU 2020
objectives: How close is the Balkan region to meet targets and what measure
will be taken to meet them?

– Where
is the best market for hydro investments?


Regulatory struggles in renewable energy Investment. What kind of guarantees can
investors expect?


Developing & financing energy projects

– How can
and should the region attract foreign capital to the sector? What are investors’
requirements?

Visit the website of activity for further information: www.eelevents.co.uk and Email: monique.bonnick@eelevents.co.uk. All ACERC
members are entitled to an exclusive 20% discount on registration.

Gas market regulators, EU countries and stakeholders to discuss European internal gas market

Tuesday, 13 October, 2015

European gas market regulators, EU countries and stakeholders meet in Madrid on 14-15 October to discuss gas market strategies as well as the development and implementation of rules and guidelines governing the gas market.

Discussions at the Madrid Forum will focus on the gas supply outlook for the upcoming winter and work under the EU’s plan for Energy Union including on gas supply security and the Commission’s LNG and gas storage strategy. Participants at the Forum will also debate how to improve regional cooperation on gas and the harmonisation of gas quality standards across Europe.

At the meeting, the Commission also expects discussion on the progress of the completion of the internal energy market. Debate will centre on the tariffs applied to gas that is traded across borders and rules for allocating new gas transmission capacity.

Furthermore, with key rules and guidelines governing the gas sector starting to apply as of this autumn, ACER – the Agency for the Cooperation of Energy Regulators – and ENTSOG – the European Network of Transmission System Operators for Gas – will also announce a new initiative that will identify and resolve possible challenges in implementing EU-level market rules, based on stakeholders’ experiences across the EU.