Energy Fullscreen 2015, International Power & Energy Convention, 21 – 25 Nëntor 2015, Pallati i Kongreseve (in Albanian)

SE ENERGY FULLSCREEN 2015, vjen me konceptin e
perforcuar nga piketat e stimuluara nga kërkesat e investitoreve ndërkombëtare
te sektorit, per te pasur nje panorame me te gjere per mundesite e investimeve
dhe prurjen e zgjidhjeve per perdorimin e zgjuar dhe me kursim te energjise
elektrike, propozimin e burimeve alternativave, ne mes te te cilave perdorimi i
gazit me ndertimin e TAP eshte nje gur
themeli
historik.

Viti 2015 perveç te tjera arritjeve shenon nje prej
hapave me te rendesishem per ekonomine e vendit me jehone te zgjatur deri ne 20
vitet ne vijim siç eshte nisja e punimeve te Gazsjellesit TAP. Ne kete kuader
do te propozohet edhe nje eveniment rrathesh bashkeqendrore ne dobi te
promovimin dhe divulgimit te nje ngjarjeje ne pikun e saj: shumellojshmeria e
sektoreve, shtresezimi i realiteteve socio ekonomike qe u drejtohet, dobite e
brendshme ekonomike, nderkombetarizimin e vlerave te Shqiperise ne Rajon e
teresine e TAP.

Duke vendosur TAP ne qender te SE ENERGY FULLSCREEN 2015,
vete evenimenti do te merrte jete perreth ketij boshti, duke lartesuar
rendesine e kesaj ngjarjeje perballe
shtyllave te tjera te zhvillimit te sektorit te energjise.

TAP, gjurma e zhvillimit

v Ekspozimi i TAP – Çelja e Punimeve

Me marrjen udhe te projektit
gjithperfshires e gjithperfitues te TAP, sipermarresit dhe investitoret
nderkombetare mprehen vemendjen dhe gatishmerine te tyre per t’u perfshire
aktivisht ne kete proces, duke perzgjedhur kete formule te sprovuar
nderkombetarisht, ku sipermarrja private dhe shteti behen pale te nje te tere,
permes B2B dhe B2G.

v Ekspozimi i Kompanive Zbatuese te Perfshira:

Per kompanite shqiptare apo
nderkombetare qe do te perfshihen si ne ndertimin e Gazsjellesit po ashtu dhe sherbimet e terthorta kompani te
angazhuara tashme ne Projekt apo qe synojne te nderthurin veprimtarine e tyre
me kete ngjarje te rendesishme, pjesemarrja ne kete Event do te jete volì per te
publicizuar e promovuar njeherazi te gjitha sherbimet e produktet e kompanise:

·
Kompani Ndertimi dhe trade partners materialeve te
ndertimit;

·
Ndertimi i rrugeve dhe trade partners;

·
Kompani te Sherbimeve te Restoracionit etj.

·
Te tjera per t’u perzgjedhur ne
baze te sugjerimeve te Zyres TAP dhe personave pergjegjes te Ministrise se
Industrise dhe Energjitikes.

v Pjesemarrja e Aksionereve: BP, SOCAR, Statoil, Fluxys, Enagás, Axpo

Pjesemarrja e drejtperdrejte
permes stendave te ekspozimit e aksionereve kryesore duke e pare Panairin si
prezantimin e pare te plote me Shqiperine dhe tregun te cilit i drejtohet; apo
pjesemarrje e terthorte permes sponsorizimit, pjesemarrjen ne Kongrese dhe
workshop

v Ekspozimi i Vendeve Pjesemarreseve te perfshira ne itinerarin e TAP:

Perveç zyres Shqiptare, do te
mund te ftoheshin edhe networku i zyrave perafqesues te te vendeve te
pershkuara nga Gazjellesi, per te promovuar menyren e zbatimit te projektit,
dhe zgjidhjet e aplikuara per permiresimin e infrastruktures dhe realititetit
socio-ekonomik te zonave te perfshira, kompatibiliteti mes projektit dhe
turizmit ne zonat e perfshira, rritja e punesimit dhe gjithperfshirjes
komunitare. Ftesa e njejte edhe per Ministrite homologe te vendeve perfituese
direkte nga Gazjellesi.

v Kendi i Komunikimit dhe & Informimit:

Moment i rendesishem per
marredheniet me mediat dhe publikun, per te shperndare informacionin e
nevojshem duke e konsideruar edhe mundesine me te mire per te percjelle kete stad
te ri zhvillimi te Shqiperise edhe ne mediat nderkombetare duke e kthyer vendin
nga vjeles ivenstimesh dhe importues, ne eksportues kyç.

Po ashtu e rendesishme
Sporteli infromues permes se ciles te ofrohej informacion konkret mbi
publikimin e tenderave apo mundesive per bashkepunim me investitoret
nderkombetare, duke permbushur nevojen e tyre per te marre informacion prej
profesionsitesh: perfaqesues te TAP selia
Shqiperi, perfaqesues te Ministrise se Industrise dhe Energjitikes, perafqesues
te AIDA – Agjencia per Zhvillimin e Investimeve
.

v Kendi Social
– Turistik:

Te gjitha zonat e Shqiperise te cilat kane
perfituar nga ndertimi i TAP do te mund te kishin kendin e tyre te prezantimit,
nen kujdesin e Ministrise se Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtise dhe
Siperrjes si tregues e vertete te investimeve direkte, zhvillimit
ekonomiko-social, rritjes se punesimit dhe rritjes se te ardhurave, shtimin e
marredhenieve tregtare mes zonash, kontributit real edhe per rivleresimin e
zonave te aksedueshme tashme nga permiresimi i infrastriktures rrugore dhe faciliteteve
te tjera qe sjell marrja udhe e TAP. Pergjegjshmeria sociale permes se ciles keto zona kane
perfituar dobi materiale dhe sociale, do te mund ishte nje tjeter motiv per t’u
prezantuar dhe ndare me publikun dhe median.

Aktoret & Faktoret

Do te “fuqizohet” bashkëbisedimi mes aktoreve, prodhuesve, shpërndarësit
dhe konsumatorit, projektuesit dhe financuesit, instancave shtetërore dhe
kompanive ndërkombëtare qe prodhojnë energjinë elektrike te shqiptareve sot,
debate te me tema te rendit te ditës si unifikimi i tregut energjetik me Kosovën,
apo dobishmëria afatgjate dhe e shumanshme e TAP. Shqipëria
sot ka 1400 megavat të instaluar kapacitet të prodhimit të energjisë, nga të
cilat mbi 300 janë private dhe një pjesë janë në ndërtim e sipër, me syninim qe
ne 2020 te arrihet 2000 megavat; investitoret e huaj, jane ne pritje te mesojne
me teper mbi te ardhmen dhe oportunitetet e investimeve te tyre ne Shiperi.

– U drejtohet
sipërmarrësve,
përfaqësuesve te institucioneve publike
, kërkuesve dhe studiuesve ne kërkim
te zgjidhjeve qe sjellin risi ne lidhje me shfrytëzimin e burimeve te ripërtërishme
te energjisë si ne industrinë qe përfaqësojnë ashtu dhe dikastereve shtetërore:
shfrytëzim i burimeve alternative dhe ulje te kostos se energjisë elektrike,
te mund te përftojnë te mirat për
ambientin dhe mbi të gjitha për qytetarin.

– Me
perfundimin e masterplanit te TAP, dhe kryerjen se studimeve te detajuara për
shpërndarjen e gazit në Shqipëri, jane te ftuar te perfshihen te gjitha
kompanite dhe invenstitoret nderkombetare me eksperiencë në fushën e gazit

Projektuesve, ndërtuesve,
inxhiniereve
te cilët
duhet te jene ne një hap me teknologjitë e reja, te shumëfishojnë njohjet e
tyre ne treg qe mund te çojnë ne zgjidhje me te mira dhe me pak te kushtueshme për
furnizimin me energji elektrike, sisteme te ngrohjes apo ndriçimit, ide qe
sjellin minimizim te kostove ne jetën e përditshme (këshilluesit te energjisë elektrike për familje).

– Kompanitë kombëtare dhe botërore do te ekspozojnë
zgjidhjet dhe fuqinë e tyre ne treg duke ekspozuar produkte dhe shërbime duke
qarkuar te gjithë sektorin ne te tere zinxhirin e vlerave qe nga gjenerimi i energjisë,
furnizimi, sistemet e transmetimit e deri tek shpërndarja tek konsumatori
final.

– U drejtohet
te gjithe ndërmarrjeve ne kërkim te përmbushjes se nevojave te tyre per energji
elektrike me burime te rinovueshme; dhe ndërmarrje qe tashme i propozojnë këto
zgjidhje (burime alternative, gaz, ere,
diell, biomasa etj.)

Profili i Pjesemarresit:

SE ENERGY – FULLSCREEN do te mundësoje te vjelësh
informacionin drejtpërdrejtë nga burimi, te shpërndash informacionin e
nevojshëm deri ne qelizat e fundit te këtij sistemi te ndërthurur, ky do te
jete lajtmotivi qe do te bashkoje te gjthë pjesëmarrësit.


Politikat e
favorshme ne nxitjen e investimeve energjetike;


Incentivat
e ofruara për investitorët ne sektorin e hidroenergjetikes;


Skema
lehtësuese financimi për top-investitorët;


Skema
koncesioni dhe kredituese për projektet e energjisë se rinovueshme.

SE ENERGY – FULLSCREEN, është e hapur për
diskutime mes aktoresh, demonstrime ekspertesh, ekuacione bashkëveprimi dhe
formimi profesional do të përqendrohen mbi sektorin: kompani te specializuara
ne automatizimin dhe teknologji te energjisë, transmetim dhe shpërndarje,
energji gjeotermale, operatore dhe prodhues te clean transportation, clean
energy etj.

o Te
kontaktosh te gjithë qarkun e operatoreve te sektorit, ente lokale dhe
territoriale, te gjitha ne kërkim zgjidhjeve te përbashkëta ;

o Te përditësohesh
mbi ecurinë e projekteve të lidhura drejtpërdrejt me energjinë e rinovueshme:
psh. parqet eolike, energjia nga djegia e mbetjeve etj.

o Te njihesh
me produkte te hedhura ne treg per te kursyer energjinë elektrike, apo
alternative;

o Te dëgjosh fjalën
e eksperteve dhe te marrësh informacionin e nevojshëm nga përfaqësuesit shtetërore.

o Te përfitosh
nga fushata publicitare me shtrirje panballkanike;

Profili i Vizitorit:

  • Përfaqësues te enteve shtetërore;
  • Sipërmarrës dhe investore te industrisë;
  • Inxhiniere dhe projektues
  • Prodhues dhe shpërndarës te energjisë
  • Banka dhe shërbime financiare
  • Ente kërkimore dhe zhvillimi
  • Prodhues te materialeve elektrike, impianteve
    elektrike,
  • Kompani ndërtimi

CONVENTION & COMUNICATION

Konferencat
do te mund te organizoheshin ne bashkepunim me Ministrine e Energjitikes, ne
intervale te perditshme.m ndekohe qe nje Forumi Ekonomik i Çeljes do te mund te
organizohej ne kujdesin e veçante te Ministrit te Industrise dhe Energjitikes;

v Argumente
per Konferencat


Gazsjellesi dhe Turizmi: ilustrime te impaktit te TAP ne zonat turistike;

– Zgjidhjet e zgjuara per eficencen e energjise
elektrike;


20 vjeçari i ardhshem : synime dhe angazhime

v Tour ne
Gjurmen e TAP

Organizim
i nje grupi profesionistesh te interesuar per te vizituar punimet ne kantierin
e TAP, ne prani te Ministrit te Energjitikes, Boardit te Manaxhimit te TAP, CEO
te kompanive te interesuara.

(Sherbimi i transportit
/ Sherbim perkthimi simultan / Vakt – buffet / Sherbim fotografik; )

v Toure
Virtuale

Prezantime e vizita “virtuale”
ne hidrocentrale e parqe eolike; prezantime projektesh ne pritje te
financimeve, prezantimi i shembujve me te mire për t’u ndjekur “best practice” (ne sallen e konferencave te Pallatit te
Kongreseve, permes ekraneve Touchscreen etj.)

v Networking
Dinner

Darke
zyrtare e përbashkët për operatoret e industrisë, investitoreve potenciale, institucioneve
te ndërlidhura

v Energy
Education Day

Aktivitete
te perditshme me orare te caktuara kushtuar edukimit te te rinjtë dhe me te
vegjelve mbi ceshtjet e energjise dhe burimeve alternative permes:


Projekte te hartuara nga
nxenesit dhe studentet per shfrytezimin efikas te energjise elektrike,
perdorimi i burimeve alternative te energjise;


Leksione te hapura nga
profesore, studiues, te bera me te thjeshta dhe argetuese per famijet dhe
nxnenesit;


Prezantim i
projekte, diskutim i Temave Diplome,
Teza etj, ne lidhje me energjine elektrike, shfrytezimin e gazit,
burimet alternative te energjise.

Leave a Reply

Your email address will not be published.